Сачувај влажна станишта – оазе биодиверзитета

Влажна станишта, као што су баре, ритови, тресаве и мочваре, представљају кључне екосистеме који пружају богатство биодиверзитета и играју виталну улогу у пречишћавању воде, спречавању поплава и складиштењу угљеника, доприносећи тиме смањењу климатских промена.

У Србији, влажна станишта пружају кључне еколошке и економске бенефите, али су угрожена због климатских промена и људских активности, и зато захтевају хитне мере заштите.

Постоје кораци које сваки појединац може предузети за њихово очување. Важно је спречити загађивање ових простора и смањити употребу пестицида у пољопривреди и употребу хемикалија у привреди и домаћинствима, јер на тај начин умањујемо загађење воде и земљишта које директно има изузетно негативан утицај на живи свет, укључујући и људе.